Planificació i gestió fiscal
Considerem fonamental proporcionar als nostres clients una optimització de costos fiscals dins del compliment de la normativa tributària, basat en l’anàlisi i seguiment de la seva situació. Per a això oferim els següents serveis:  
  • Assessorament fiscal recurrent a les empreses en l’adequat compliment de les seves obligacions tributàries.
  • Anàlisi de la fiscalitat d’operacions econòmiques no habituals, amb èmfasi en el plantejament d’alternatives que optimitzin la càrrega tributària.
  • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses.
  • Atenció de les relacions dels nostres clients amb l’Administració Tributària, amb especial referència a la seva representació davant de la Inspecció dels Tributs.
 
  • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria.
  • Tramitació de recursos i reclamacions davant de l’Administració tributària i els tribunals contenciós-administratius.
  • Auditoria de la situació actual de l’empresa en matèria fiscal.