Comptabilitat i gestió administrativa
El procés d’anàlisi i presa de decisions de l’empresa es nodreix de la informació comptable. és fonamental que els criteris comptables siguin els correctes i reflecteixin la realitat econòmic-financera de la companyia.
 
Els nostres serveis són, entre d’altres:
 
  • Confecció i aplicació d’un Pla Comptable que reflecteixi la realitat econòmic-financera de l’empresa, així com adaptació a plans comptables específics per a diferents sectors empresarials.
  • Disseny de sistemes comptables analítica i de costos.
  • Comptabilitat de grups de societats.
  • Actualització i/o revisió de comptabilitats de períodes anteriors.
  • Assessorament comptable continuat als directors financers de les companyies.
  • Confecció i/o revisió dels llibres oficials obligatoris tant en l’àmbit mercantil com en el fiscal.
 
  • Serveis administratius de facturació i gestió de cobraments en serveis recurrents i arrendaments.
  • Gestió de tresoreria, conciliació bancària i control de cobraments i pagaments.
  • Auditoria de la situació actual de l’empresa en matèria comptable.
  • Oferim els nostres serveis tant des del nostre despatx com a les instal•lacions del client, adaptant-nos als seus programes de gestió.