Dret civil
Les relacions contractuals entre persones i/o entitats no sempre són fàcils, per això és aconsellable sol•licitar un assessorament jurídic que minimitzi les possibles situacions de conflicte i eviti costos econòmics innecessaris.
 
Són actuacions i serveis propis de la nostra activitat:
 
  • Conflictes sobre contractes civils i mercantils: Arrendaments urbans i rústics; Propietat horitzontal; Reclamacions de quantitat; Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes; Procediments sobre resolució i rescissió dels contractes.
  • Processos en matèria de dret successori i família.
 
  • Processos d’execució: Execució de garanties reals i personals; Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials; Lletres de canvi, xecs i pagarés; Procediments monitoris.